آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قوری

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: قوري در خواب هاي ما زن يا مردي است حسابگر و دقيق که قدر مال خودش را مي داند و پول را حفظ مي نمايد و پشيزي بيش از نياز خرج نمي کند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)