آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مشرک

 

اگر مشرك مسلمان شد، دليل كه در مسلماني بميرد. اگر مشركي سوي قبله نماز كرد يا شكر حق تعالي گذارد، دليل كه مسلمان شود ونعمتش زياده شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر مشركي را مستور ديد، دليل كه طالب علم شود و بر دشمن ظفر يابد. اگر مستور نبود، دليل كه با مردم بدمذهب صحبت دارد و بدنام شود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)