آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ف >

فینچ

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: فينچ مرغي است زينتي که بومي سرزمين ما نيست و از کشورهاي ديگر به ايران آورده شده لذا تعبيري که براي ما دارد با آنچه معبران غربي درباره اش مي نويسند بايد متفاوت باشد. معبران سنتي و کهن درباره فينچ چيزي ننوشته اند چون آن را نمي شناخته اند. اگر در خواب ببينيم که يک يا چند فينچ در قفس داريم با يک يا چند نفر انسان پر تحرک و شلوغ و پر سر و صدا و غير مفيد برخورد خواهيم داشت. فينچ ضمنا همسايه اي است پرگو و وراج. اگر در خواب ببيند که يک فينچ وارد خانه شما شده از يک نفر غريب و بيگانه سود مي بريد ولي اگر ديديد فينچي داشته ايد که رفته يا مرده دوستي را از دست مي دهيد. اگر ديديد تعدادي فينچ روي سيم برق يا تلفن به طرف خانه شما نشسته اند مردم درباره شما حرف خواهند زد ولي اگر پشتشان به طرف خانه شما باشد نزد شما از ديگران بد مي گويند.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)