آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بلوز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بلوز : تغییرات خوشایند

کثیف : بیماری و فلاکت

پاره پاره : شکست

شستن آن : مراقب خوشنامی خود باشید

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)