آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بهمن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بهمن : بدبختی

دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد احتمالا خطرى شما را تهديد مى‏كند. اگر در خواب ببينيد كه بهمن راه شما را مسدود مى‏كند، به اين معنا است كه دچار مشكل مى‏شويد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)