آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مصور

 

صورت گر

اگر صورت جانور مي كشيد، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد. جابرمغربي گويد: اگر ديد صورت آدمي ياچيز ديگر مي كشيد، دليل كه بدمذهب بود. در ديدنِ صورتگر در خواب خيري نباشد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)