آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پلیس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

پلیس : غصه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پليس در خواب، بيانگر آن است كه بايد بيشتر مراقب خودتان باشيد تا دچار اشتباه نشويد. اگر خواب ببينيد كه پليسى به شما كمك مى‏كند، نشانه‏ى آن است كه با آگاهى اتفاق بدى را از خودتان دور مى‏كنيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد پليس شما را به خاطر جرمي كه مرتكب نشده ايد دستگير مي كند ، علامت آن است كه به شكل باور نكردني از رقباي خود پيش مي گيريد .

2ـ اگر خواب ببينيد پليس شما را به خاطر جرمي كه مرتكب شده ايد دستگير مي كند ، علامت آن است كه با حوادثي نامطلوب روبرو خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد پليسي با دادن قول شرف در مقابل قاضي آزاد مي شويد ، علامت آن است كه در كارهاي زندگيتان شاهد تغييرات و نواساناتي خواهيد بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)