آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ه >

همسر

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

همسر (زن) : شادمانی

با کودکی در آغوشش : مشکلات

 

1ـ اگر مردي همسر خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر مردي خواب ببيند همسرش با او رفتاري بسيار مهربانانه دارد ، علامت آن است كه در تجارت سود فراواني به دست مي آورد .

3ـ اگر زني خواب ببيند همسرش او را شلاق مي زند ، علامت آن است كه وظايف خود را به خوبي نمي تواند به ثمر برساند و از سوي ديگران سرزنش خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)