آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جنگل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جنگل

انبوه و تاریک : غم

سرسبز و خنک : زندگی طولانی همراه با آرامش

جنگل در آتش : یک اتفاق خوشایند

جنگل وحشی : یک ارث غیر منتظره

ازبین بردن جنگل نابودی ، بلای آسمانی

 

1ـ اگر در خواب ، خود را ميان جنگلي انبوه ببينيد ، علامت آن است كه در كارِ تجارت زيان خواهيد ديد ، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .

2ـ اگر در خواب ميان جنگلي انبوه احساس سرما و گرسنگي كنيد ، نشانة آن است كه براي پايان دادن به مسئله اي ناخوشايند مجبور مي شويد مسافرت كنيد .

3ـ ديدن جنگلي از درختان باشكوه ، علامت سعادت و خوشبختي است . اين خواب براي كساني كه اهل ادبيات و مطالعه هستند ، علامت آن است كه در اجتماع به مقامي ارزشمند دست مي يابيد و شهرتمند مي شويد .

4ـ زني مي گويد: خواب ديدم كه در جنگلي غريب بسر مي برم ، جنگلي از درختان نارگيل ، و زمين از برگهاي خشك پوشيده بود . من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف مي رفتم . برگهاي خشك زير پايم خش خش مي كردند . بعد از ظهر روز بعد تلگرافي به دستم رسيد ، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)