آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جعبه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جعبه

پر : کامیابی

خالی : مشکلات

جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند

 

1ـ باز كردن جعبه در خواب ، نشانة كسب ثروت بسيار و سفرهاي مطلوب به مناطق دوردست است .

2ـ اگر خواب ببينيد ، داخل جعبه اي پر از پول است ، حاكي از فرا رسيدن موعد بازنشستگي و زندگي راحت است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)