آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف خ >

خسوف

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خسوف : اخبار بد

 

ديدن خسوف در خواب ، نشانة بيماري مسري يا علامت مرگ است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)