آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مطبخ

 

مطبخ به خواب، دليل بر زني خادمه بود. اگر ديد در خانه خود مطبخ ساخت از گل و خشت، دليل كه او را زني ديندار نصيب شود. اگر از گچ و آجر ساخت، دليل كه آن زن بي ديانت است. اگر داند كه آن مطبخ ملك او نبود خير و شر آن به خداوند مطبخ بازگردد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)