آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دلقک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دلقک : از شما سوء استفاده خواهد شد

 

1ـ اگر در خواب دلقكي شما را فريب بدهد ، نشانة آن است كه اثبات ادعايي كه به نفع شماست كار مشكلي خواهد بود .

2ـ ديدن دلقك در خواب ، علامت مشكلات و سختيهاست .

3ـ اگر خواب ببينيد مثل دلقك لباس پوشيده ايد ، نشانة آن است كه مي كوشيد براي رسيدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهواني استفاده كنيد . زنان مكار شما را وادار مي سازند كه گناه كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)