آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف د >

دوست

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دوست

خوب : خبرهای شادی بخش

نادوست : اعلان خطر

دیدار اتفاقی : اتفاق غیر منتظره

ترک کردن دوست : عذابی مبدل به شادی خواهد شد

مرگ یک دوست : خبر غیر منتظره

عصبانی : بیماری

دوست جدید : خوشبختی

چند دوست : غصه های زود گذر

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)