آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صعود

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صعود کردن

در کوهستان : مبارزه کردن با سختیها

بالا رفتن از یک درخت : اخبار مهم

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)