آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غروب

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

غروب آفتاب : پیری عاقبت به خیر

 

1ـ ديدن غروب خورشيد در خواب ، نشانة بي پاسخ ماندن آرزوهاست .

2ـ اگر تاجري خواب غروب خورشيد را ببيند ، علامت آن است كه به هر كاري دست بزند ، آينده اي تاريك خواهد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)