آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ق >

قوطی

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

قوطی کنسرو : پول پس انداز شده

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)