آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ک >

کسوف

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسوف : سستی زود گذر

 

ديدن كسوف در خواب ، علامت نگرانيهاي خانوادگي و شكست موقت در حرفه و امور مادي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)