آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گرما

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرمای شدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

 

اگر در خواب احساس كنيد از گرما عاجز شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر نيرنگ يك دوست طرحهاي شما به شكست مي انجامد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)