آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مغرب

 

ديدن مغرب به خواب به تاويل چندان نيكو نباشد زيرا كه جاي فرورفتن آفتاب است و معبران گويند جاي برآمدن آفتاب نيكو بود.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)