آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف گ >

گونه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گونه

گلگون : دوردستهای روشن

گونه لاغر : غم

گونه آرایش شده : شرمساری

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)