آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف م >

مربا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید

 

1ـ اگر خواب ببينيد مربا مي خوريد ، علامت آن است كه به سفرهايي خواهيد رفت ، و از كسب لذتهاي مختلف غافلگير خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد مربا درست مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني باارزش به دست خواهيد آورد و در خانواده اي شاد زندگي خواهيد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)