آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

ناخن

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ناخن

بلند : سود

کوتاه : ضرر

گرفتن ناخن : شرمساری

 

مولف گويد:

درآمدن ناخن يعني بيماري يکي از نزديکان يا خودش

 

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)