آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ن >

نقشه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نقشه : شما خانه ای بنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

نقشه ای را ترسیم کردن : فکرهای خوب در سر دارید

نقشه کارتوگرافی : سفر

 

1ـ اگر خواب ببينيد نقشه اي را مطالعه مي كنيد ، علامت آن است كه امور مأيوس كننده اي گريبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال اين امور ، سود كلاني نيز به دست خواهيد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد به دنبال نقشه اي مي گرديد ، علامت آن است كه در اثر نارضايتي از محيط پيرامون انرژي تازه اي كسب مي كنيد و به موقعيتهايي بهتر در زندگي دست مي يابيد . اگر چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه با آرزوي پاك خود به حوزة برتري در زندگي قدم مي گذارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)