آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آرنج

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن آرنج در خواب، بدين معنى است كه شما كارهاى مهم و خوبى انجام مى‏دهيد ولى در مقابل، دستمزد كمى دريافت مى‏كنيد.

اگر دخترى در خواب آرنج خود را رويت كند، دليل آن بود كه با فردى ثروتمند و بسيار متشخص ازدواج خواهد كرد. اما اگر خواب ببيند آستيني كه قسمت آرنج را مي پوشاند كثيف است علامت آن است كه بعد از ازدواج فرصت خوبي را براي صاحب خانه شدن از دست مي دهد .  

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)