آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آزار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب كسي را آزار دهيد ، نشانة آن است كه دست به كاري ناپسند خواهيد زد.

2ـ اگر خواب ببينيد كسي شما را آزار مي دهد ، علامت آن است كه دشمنان شما را شكست خواهند داد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)