آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آسیب

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كه آسيبى شما را تهديد مى‏كند، علامت آن است كه گرفتارى و خطرى در زندگى شما را تهديد مى‏كند.

اگر ديديد كه در مقابل ضربه‏اى از خود محافظت مى‏كنيد، دليل بر آن است كه مقام و شغلى بسيار بالا نصيب شما خواهد شد.

اگر در خواب آسیب همراه با درد باشد ولی خونی در کار نباشد خوب نیست، باید صدقه داد. ولی اگر خون آمد چیزی نیست.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد آسيبي به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد كه گرفتاري ، شما را تهديد مي كند.

2ـ اگر خواب ببينيد در مقابل ضربهاي كه به شما مي خورد از خود دفاع مي كنيد ، نشانة به دست آوردن پست و مقامي بالاتر در شغل است.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)