آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف آ >

آرام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دريايي آرام در خواب و نشانة پايان نوميدي است .

2ـ اگر خواب ببينيد از ديدن دريايي آرام احساس آرامش مي كنيد ، نشانة آن است كه زندگي طولاني و پر ثمري در پيش رو خواهيد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)