آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

الاغ

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند

دیدن فروختن الاغ زیان باشد

دیدن الاغ بخت او را یاری می کند

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگي خاطر است واخباري كه دير از موعد به شما مي رسد .

2ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببينيد ، نشانة كار فراوان و بردباري بسيار است و موفقيت شما در سفر و امور شخصي .

3ـ اگر خواب ببينيد الاغي به دنبال شما مي آيد ، نشانة آن است كه حرفها و تهمت هايي كه پشت سر شما زده مي شود ، روزگار ملال آوري براي شما بوجود خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببينيد الاغ سواري مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهاي غير قابل پيش بيني ، شركت خواهيد كرد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن الاغ در خواب، نشانه‏ى دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببينيد كه الاغى را مى‏زنيد، بدين معنا است كه نسبت به خانواده‏تان بى‏تفاوت شده‏ايد. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشيد، بدين معنا است به فردى كه به شما بدى كرده، خوبى مى‏كنيد. اگر الاغ را در حال دويدن ببينيد، بدين معنا است كه مشكلاتى برايتان به وجود مى‏آيد.

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)