آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ا >

املت

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد با املتي كه سرد شده است از شما پذيرايي مي كنند ، علامت آن است كه با فريب و چرب زباني مي خواهند شما را گمراه سازند .

2ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است كه با فردي آشنا مي شويد كه ارزش دارد به او اعتماد كنيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)