آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برکه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن بركه‏اى با آب تميز، بيانگر آشنايى با اشخاص جديد است. اگر آب بركه كثيف و گل آلود باشد، نشانه‏ى آشنايى با افراد حيله‏گر است. اگر در خواب بركه‏اى پر از ماهى ديديد، بيانگر پيشرفت در امور مالى است اما اگر ماهى‏ها مرده باشند، يعنى دچار زيان و ضرر مى‏شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر دختري خواب ببيند در بركه اي تن مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه جذابيتهاي زنانه اش براي او قدر و منزلتي فراهم ساخت .

 

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)