آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

برنز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر دختري در خواب مجسمه اي از برنز ببيند ، نشانة آن است كه در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ اگر دختري در خواب ، مجسمه اي از برنز ببيند كه حركت مي كند ، دلالت بر آن دارد كه در امر ازدواج با فردي تا آخرين مراحل پيش مي رود ، اما ازدواج صورت نمي گيرد .

3ـ ديدن حشرات برنزي در خواب ، نشانة حسادت و نابودي است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)