آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ب >

بشکه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن بشكه اي پر در خواب ، علامت آن است كه اوقاتي خوش در جشن و سرور خواهيد داشت .

2ـ اگر در خواب بشكه اي تهي ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه زندگي شما تحت تأثير عوامل بيروني از هر گونه شادماني و آرامش ، تهي مي شود .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)