آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پادو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پادو در خواب ، علامت آن است كه با فرد غير قابل اعتمادي پيمان دوستي مي بنديد ، و در كنترل انگيزه هاي آني و عجولانه خود ناتوان مي مانيد .

2ـ اگر زني خواب ببيند به عنوان پادو در جايي كار مي كند ، نشانة آن است كه در ماجراهايي حماقت آميز شركت خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)