آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پارچ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقي مداراگر با ديگران است ، و همچنين به ثمر رسيدن تلاشهاي شما .

2ـ ديدن پارچ شكسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)