آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پارک

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پارك در خواب بيانگر آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببينيد كه در پاركى قدم مى‏زنيد، بيانگر حضور در يك جشن است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در پارك زيبايي قدم مي زنيد ، علامت آن است كه با تفريحات لذتبخش ، شادي در زندگي شما راه خواهد يافت .

2ـ اگر خواب ببينيد با همسر خود در پارك قدم مي زنيد ، نشانة آن است كه زندگي آسوده و شادي بخش خواهيد داشت .

3ـ ديدن پاركهاي متروك و ويران در خواب ، نشانة زندگي سخت و مشقت بار است .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)