آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف پ >

پزشک

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پزشك در خواب، بيانگر آن است كه سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب ببينيد كه پزشك شده‏ايد، به اين معنى است كه براى رسيدن به اهدافتان تلاش بسيارى مى‏كنيد. اگر در خواب ببينيد كه با پزشكى مشغول صحبت هستيد، به اين معنا است كه كارهايتان با موفقيت به انجام مى‏رسند.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1.اگر دخترى در خواب ببينيد كه بيمار است و به پزشك مراجعه مى‏كند، به اين معنا است كه مى‏تواند بر ناراحتى‏هاى خود غلبه كند.

2. اگر دختري پزشكي به خواب ببيند ، نشانة آن است كه از زيبايي خود براي خوشگذراني هاي سبكسرانه استفاده مي كند . اگر بيمار باشد و چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بر ناراحتي و نگراني خود به زودي غلبه خواهد كرد .

3. اگر دختري پزشك پريشان و مضطربي را به خواب ببيند ، نشانة آن است كه در زندگي سعي و تلاش بيشتري براي پيش بردن اهدافش خواهد كرد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)