آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تانک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب ببينيد با تانكي به مبارزة دشمن مي رويد ، نشانة آن است كه فرصتهايي خوب براي پيشرفت به شما رو مي كند به شرط آنكه از اين فرصتها به درستي استفاده كنيد .

2ـ اگر خواب ببينيد از روي تانكي به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه از مقامي بالا به زير مي آييد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)