آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تنبل

 

ليلا برايت مى‏گويد:

تنبلى در خواب، نشان‏دهنده‏ى بيمارى است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب احساس كنيد كارها را به كندي و با تنبلي انجام مي دهيد ، نشانة آن است كه در برنامه ريزي هاي خود مرتكب اشتباهي مي شويد و نتايج كارها شما را مأيوس مي كند .

2ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش تنبل و كاهل است ، علامت آن است كه خواستگاران از او دلسرد مي شوند و از ازدواج با او منصرف مي گردند .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)