آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تنفر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد از كسي متنفريد ، علامت آن است كه اگر مراقب كارهاي خود نباشيد ، دست به عملي زيانبار خواهيد زد . اما اگر نفرت شما بر اساس دلايلي نادرست باشد ، علامت آن است كه دوستان باوفايي به دست مي آوريد و رفت و آمدهايي خوشايند با آنها خواهيد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)