آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ت >

تهوع

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد استفراغ مي كنيد ، نشانة آن است كه به بيماري دچار خواهيد شد كه احتمالاً شما را زمين گير مي كند .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران استفراغ مي كنند ، نشانة آن است كه در خواهيد يافت ادعاي حمايت ديگران از شما ، كاذب بوده است .

3ـ اگر زني خواب ببيند خوراك جوجه اي كه خورده است بالا مي آورد ، نشانة آن است كه به كاري نامطلوب و دشوار خواهد پرداخت .

4ـ اگر خواب ببينيد خون بالا مي آوريد ، نشانة آن است كه دلهره هايي شما را غمگين و مأيوس مي كند و افراد خانواده آرامش شما را بر هم خواهند زد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)