آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

واگن

 

1ـ ديدن واگن در خواب ، نشانة آن است كه ازدواجي ناموفق خواهيد داشت . و مشكلات شما را از پا در خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد واگني را به پايين مي رانيد ، نشانة آن است كه پيش آمدهايي تلخ باعث مي گردد ، پريشان و مضطرب شويد .

3ـ اگر خواب ببينيد واگني را به بالاي تپه مي رانيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و ماديات پيروز خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد واگني را با بار سنگين به جلو مي رانيد ، نشانة آن است كه وظايف اخلاقي خود را به درستي انجام خواهيد داد .

5ـ اگر خواب ببينيد واگني را به داخل آبي گل آلود مي رانيد ، نشانة آن است كه در گرداب دلهره و هراس خواهيد افتاد .

6ـ ديدن واگني سرپوشيده در خواب ، نشانة آن است كه خيانتي اسرارآميز در حق شما مي شود . خيانتي كه باعث باز ماندن شما در زندگي خواهد شد .

7ـ اگر دختري خواب ببيند واگني را از كنار دره اي خطرناك به جلو مي راند ، نشانة آن است كه درگير كارهاي غيرقانوني خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگي خواهد كرد ، زيرا احتمال مي دهد كه روزي كسي از كارهاي او سر در آورد .

8ـ اگر دختري خواب ببيند واگني را از روي آبي زلال و كم عمق عبور مي دهد ، نشانةآن است كه  بي آنكه با مشكلي روبرو شود ، از حادثه جويي لذت خواهد برد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)