آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وحشت

 

1ـ اگر خواب ببينيد به علتي دچار وحشت شده ايد ، نشانةآن است كه دچار زيان و نوميدي خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران وحشت زده و مضطرب به نظر مي رسند ، نشانةآن است كه اندوه دوستان شديداً بر شما تأثير مي گذارد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)