آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف و >

وصیت

 

1ـ اگر خواب ببينيد هنگام مرگ شما فرا رسيده است و وصيت خود را مي نويسيد ، علامت آن است كه در امور تجاري معاملاتي مهم انجام خواهيد داد .

2ـ اگر خواب ببينيد در وصيتي ، حرفهايي بر عليه شما مكتوب شده است ، علامت آن است كه با ديگران مشاجرات و اختلافاتي پيدا خواهيد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد نمي توانيد از حقوق خود كه در وصيتي قيد شده است دفاع كنيد ، نشانة آن است كه در معرض سخناني افترا آميز قرار خواهيد گرفت .

4ـ اگر خواب ببينيد وصيتنامه اي را گم مي كنيد ، علامت آن است كه در فريب و خيانتي شريك مي شويد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)