آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ط >

طلسم

 

1ـ اگر خواب ببينيد با خود طلسمي حمل مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي و دلپذير پيدا خواهيد كرد ، و از محبت مردي ثروتمند بهره خواهيد برد .

2ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش به او طلسمي مي دهد ، نشانة آن است كه به آرزوهايي كه دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)