آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف غ >

غیبت

 

1ـ در خواب اگر از غيبت كسي متأثر شويد ، به اين معناست كه براي به دست آوردن دوستاني هميشگي تلاش خواهيد كرد .

2ـ اگر در خواب از غيبت دوستي خشنود شويد ، نشانة آن است كه به زودي از دست دشمن خلاص خواهيد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)