آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جذام

 

1ـ اگر خواب ببينيد به جذام مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه در اثر ابتلا به بيماري ، تمامي ثروت خود را از دست مي دهيد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگري مبتلا به جذام شده است كه در زندگي با وقايع دلسردكننده اي روبرو خواهيد شد و احساسات عاشقانة شما به بي تفاوتي تبديل خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)