آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جراح

 

 ديدن پزشك جراح در خواب ، نشانة آن است كه از طرف دشمناني كه تقريباً همكار هستند ، تهديد خواهيد شد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه از واقعه اي تلخ متأثر و اندوهگين خواهد شد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)