آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ج >

جلسه

 

اگر خواب ببينيد عضو يك جلسه هستيد ، علامت آن است كه به ثروت خود مغرور مي شويد و با اعضاي خانوادة خود نامهرباني مي كنيد . نهايتاً پيشرفت چنداني نخواهيد داشت .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)