آدرس  تعبیر خواب جامع > حرف ص >

صخره

 

1ـ ديدن صخره در خواب ، نشانة آن است كه ناراحتي و اندوه در زندگي شما راه خواهد يافت ، و با اختلاف و مشاجراتي هميشگي روبرو خواهيد بود .

2ـ بالا رفتن از صخره اي كه شيب تندي دارد ، علامت آن است كه خواهيد كوشيد از محيطهاي يأس آور بگريزيد .

Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode)